இலங்கை செய்திகள்

பால் மாவின் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு – வெளியாகியுள்ளன முக்கிய அறிவித்தல்.

பால் மாவின் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு – வெளியாகியுள்ளன முக்கிய அறிவித்தல்.

இலங்கையில் பால் மா பொதி ஒன்றின் விலை மீ்ண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இறக்குமதி செய்யப்படும் பால் மா பொதி ஒன்றின் விலை இவ்வாறு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 400 கிராம் பால் மா பொதி ஒன்றின் புதிய விலை 1020 ரூபாவாகும்.

Related Articles

Back to top button