மருத்துவம்

கருப்பான உதடு இதை தடவினால் நிரந்தரமாக உதடுகள் சிவப்பாகிவிடும்.

கருப்பான உதடு இதை தடவினால் நிரந்தரமாக உதடுகள் சிவப்பாகிவிடும்.

Related Articles

Back to top button