மருத்துவம்

1 சொட்டு சொத்தைப் பல்லில் வையுங்க பல்லை புடுங்க வேண்டாம்.

1 சொட்டு சொத்தைப் பல்லில் வையுங்க பல்லை புடுங்க வேண்டாம்.

Related Articles

Back to top button