மருத்துவம்

இந்த இலையை தடவினால் வெறும் ஒரு நாளில் மரு நிரந்தரமாக உதிர்ந்து விழும்

இந்த இலையை தடவினால் வெறும் ஒரு நாளில் மரு நிரந்தரமாக உதிர்ந்து விழும்

Related Articles

Back to top button