மருத்துவம்

ஒரு தடவை தேய்த்தால் போதும் முகத்தில் எவ்வளவு கருமை ஆனாலும் போய் முகம் வெள்ளையாக மாறிவிடுகிறது

ஒரு தடவை தேய்த்தால் போதும் முகத்தில் எவ்வளவு கருமை ஆனாலும் போய் முகம் வெள்ளையாக மாறிவிடுகிறது

.

.

.

 

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button