ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 5

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 5

 

I
நான்

He
அவன்,அவர்

She
அவள்

They
அவர்கள்

We
நாங்கள்

You
நீ,நீங்கள்

Can
முடியும்

Must
வேண்டும்

Might – கூடும்

May – லாம்

Do – வழக்கமான காலம்

Did – இறந்த காலம்

Will – எதிர்காலம்

I Am – நான் இருக்கிறேன்

I Was – நான் இருந்தேன்

I Will Be – நான் இருப்பேன்

He Is – அவள் இருக்கிறான்

He Was – அவன் இருந்தான்

He Will Be – அவன் இருப்பான்

She Is – அவள் இருக்கிறாள்

She Was – அவள் இருந்தாள்

She Will Be – அவள் இருப்பாள்

They Are – அவர்கள் இருக்கிறார்கள்

They Were – அவர்கள் இருந்தார்கள்

They Will Be – அவர்கள் இருப்பார்கள்

We Are – நாங்கள் இருக்கிறோம்

We Were – நாங்கள் இருந்தோம்

We Wiil Be – நாங்கள் இருப்போம்

He Can Go – அவன் போக முடியும்

He Must Go – அவன் போக வேண்டும்

He Might Go – அவன் போக கூடும்

He May Go – அவன் போகலாம்

He Does Go – அவன் போகிறவன்

He Did Go – அவன் போனான்

He Will Go – அவன் போவான்

He Would Go – அவன் போயிருப்பான்

I Have A Pen – என்னிடம் ஒரு பேனை இருக்கிறது

He Is A Boy – அவன் ஒரு பையன்

She Is Eating – அவள் சாப்பிடுகிறாள்

They Will Come – அவர்கள் வருவார்கள்

He Can Be Going – அவன் போய்க்கொண்டு இருக்க முடியும்

He Must Be Going -அவன் போய்க்கொண்டு இருக்க வேண்டும்

Related Articles

Back to top button