ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 6

Given – கொடுக்கப்பட்டது
Got – கிடைத்தது
Green – பச்சை
Ground – தரையில்

Group – குழு
Grow – வளர
Half – பாதி
Hand – கை

Hard – கடினமானது
Heard – கேள்விப்பட்டேன்
High – உயர்
Himself – தன்னை

However – எனினும்
I’ll – நான் வருவேன்
I’m – நான்
Idea – யோசனை

Central – மையம்
Check – காசோலை
Class – வர்க்கம்
Coming – வருகிறது

Common – பொதுவான
Complete – முழுமை
Dark – இருள்
Deep – ஆழமான

Distance – தூரம்
Doing – செய்து
Dry – உலர்
Easy – சுலபம்

Else – வேறு
Everyone – எல்லோரும்
Everything – எல்லாம்
Important – முக்கியமான

Inside – உள்ளே
Keep – வை
Kind – கருனை
Knew – தெரியும்

Land – நிலம்
Later – பின்னர்
Learn – அறிய
Let – விடுங்கள்

Life – வாழ்க்கை
Light – ஒளி
Live – வாழ
Living – வாழும்

Fact – உண்மை
Fall – வீழ்ச்சி
Fast – வேகமாக
Felt – உணர்ந்தேன்

Field – புலம்
Floor – தரை
Follow – பின்பற்றுங்கள்
Foot – கால்

Friend – நண்பர்
Full – முழு
Game – விளையாட்டு
Getting – பெறுதல்

Girl – பெண்
Glass – கண்ணாடி
Goes – செல்கிறது
Gone – சென்றது

Money – பணம்
Morning – காலை
Mother – அம்மா
Move – நகர்வு

Open – திறந்த
Order – ஆர்டர்
Page – பக்கம்
Paper – காகிதம்

Related Articles

Back to top button