ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 11

Stronger – வலிமையானது

Task – பணி

Tax – வரி

Tea – தேநீர்

Tent – கூடாரம்

Theory – கோட்பாடு

Thrown – வீசப்பட்டது

Tonight – இன்றிரவு

Topic – தலைப்பு

Tower – கோபுரம்

Organized – ஏற்பாடு

Pain – வலி

Pile – குவியல்

Planning – திட்டமிடல்

Production – உற்பத்தி

Refer – பார்க்கவும்

Repeat – மீண்டும்

 

Related Articles

Back to top button