ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 16

ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு மிகவும் முக்கியமான சொற்களின் தொகுப்பு..

 

Different – வெவ்வேறு
Do – செய்
Dose – செய்யும்
Don’t – வேண்டாம்
Down – கீழே
Each – ஒவ்வொன்றும்
End – முடிவு
Every – ஒவ்வொன்றும்
Few – சில
First – முதல்

 

For – க்கு
Found – கண்டறியப்பட்டது
Get – பெறு
Give – கொடுங்கள்
College – கல்லூரி
Office – அலுவலகம்
Train – தொடர்வண்டி
Bus – பேருந்து
Stop – நில்
See – பார்
Read – படி

 

Write – எழுது
Dance – நடனம்
Song – பாட்டு
Early – ஆரம்பத்தில்
Door – கதவு
Drug – மருத்து
Effect – விளைவு
Walk – நடந்து செல்
Talk – பேசு
Cloth – ஆடை
Take – எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்

 

Related Articles

Back to top button