ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 19

Time – நேரம்
To – க்கு
Together – ஒன்றாக
Too – மிகவும்
Two – இரண்டு
Under – கீழ்

Up – மேலே
Us – எங்களது
Use – பயன்படுத்தவும்
Very – மிகவும்
Want – வேண்டும்
Way – வழி

We – நாங்கள்
Well – சரி
Went – சென்றது
Do – செய்
Jump – குதி
Eat – சாப்பிடு

Drink – குடி
About – பற்றி
After – பிறகு
Air – காற்று
Along – உடன்
Also – மேலும்

Related Articles

Back to top button