ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் பேசுவோம் பகுதி 26

About – பற்றி

Above – மேல்

Across – குறுக்கே

After – பிறகு

This – இது

One – ஒன்று

They – அவை

At – மணிக்கு

By – மூலம்

He – அவர்

His – அவரது

I – நான்

That – அது

With – உடன்

Read – வாசித்தல்

Well – மிக நன்று

Put – வைத்து

Hand – கை

Want – வேண்டும்

Here – இங்கே

Try – முயற்சி

Again – மீண்டும்

Near – அருகில்

Build – கட்டுதல்

Related Articles

Back to top button