ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் ஆத்திச்சூடி. பகுதி 1

அறம் செய விரும்பு
Learn to love virtue

ஆறுவது சினம்
Control anger

இயல்வது கரவேல்
Don’t forget Charity

ஈவது விலக்கேல்
Don’t prevent philanthropy

உடையது விளம்பேல்
Don’t betray confidence

ஊக்கமது கைவிடேல்
Don’t forsake motivation

எண் எழுத்து இகழேல்
Don’t despise learning

ஏற்பது இகழ்ச்சி
Don’t freeload

ஐயம் இட்டு உண்
Feed the hungry and then feast

ஒப்புரவு ஒழுகு
Emulate the great

ஓதுவது ஒழியேல்
Discern the good and learn

ஒளவியம் பேசேல்
Speak no envy

அகம் சுருக்கேல்
Don’t shortchange

கண்டொன்று சொல்லேல்
Don’t flip-flop.

ஙப் போல் வளை
Bend to befriend

சனி நீராடு
Shower regularly

ஞயம்பட உரை
Sweeten your speech

இடம்பட வீடு எடேல்
Judiciously space your home

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு
Befriend the best

தந்தை தாய்ப் பேண்
Protect your parents

நன்றி மறவேல்
Don’t forget gratitude

பருவத்தே பயிர் செய்
Husbandry has its season

மண் பறித்து உண்ணேல்
Don’t land grab

இயல்பு அலாதன செய்யேல்
Desist demeaning deeds

அரவம் ஆட்டேல்
Don’t play with snakes

இலவம் பஞ்சில் துயில்
Cotton bed better for comfort

வஞ்சகம் பேசேல்
Don’t sugar-coat words

அழகு அலாதன செய்யேல்
Detest the disorderly

இளமையில் கல்
Learn when young

அரனை மறவேல்
Cherish charity

அனந்தல் ஆடேல்
Over sleeping is obnoxious

கடிவது மற
Constant anger is corrosive

காப்பது விரதம்
Saving lives superior to fasting

கிழமைப்பட வாழ்
Make wealth beneficial

கீழ்மை அகற்று
Distance from the wicked

குணமது கைவிடேல்
Keep all that are useful.

கூடிப் பிரியேல்
Don’t forsake friends

கெடுப்பது ஒழி
Abandon animosity

கேள்வி முயல்
Learn from the learned

கைவினை கரவேல்
Don’t hide knowledge

கொள்ளை விரும்பேல்
Don’t swindle

கோதாட்டு ஒழி
Ban all illegal games

கெளவை அகற்று
Don’t vilify

சக்கர நெறி நில்
Honor your Lands Constitution

சான்றோர் இனத்து இரு
Associate with the noble

சித்திரம் பேசேல்
Stop being paradoxical

சீர்மை மறவேல்
Remember to be righteous

சுளிக்கச் சொல்லேல்
Don’t hurt others feelings

சூது விரும்பேல்
Don’t gamble

செய்வன திருந்தச் செய்
Action with perfection

Related Articles

Back to top button