ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 32

About
பற்றி

Above
மேல்

Across
குறுக்கே

After
பிறகு

Outside
வெளியே

Past
கடந்த

Since
இருந்து

Through
மூலம்

Till
வரைக்கும்

To
க்கு

Towards
நோக்கி

Under
கீழ்

Until
வரையிலும்

Up
மேலே

Despite
ஆயினும்

Down
கீழே

During
பொழுது

Except
தவிர

For
க்கு, க்காக

On
மேலே

Related Articles

Back to top button