ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் ஆத்திச்சூடி. பகுதி 2

சேரிடம் அறிந்து சேர்
Seek out good friends.

சையெனத் திரியேல்
Avoid being insulted.

சொற் சோர்வு படேல்
Don’t show fatigue in conversation.

சோம்பித் திரியேல்
Don’t be a lazybones.

தக்கோன் எனத் திரி
Be trustworthy.

தானமது விரும்பு
Be kind to the unfortunate.

திருமாலுக்கு அடிமை செய்
Serve the protector.

தீவினை அகற்று
Don’t sin.

துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்
Don’t attract suffering.

தூக்கி வினை செய்
Deliberate every action.

தெய்வம் இகழேல்
Don’t defame the divine.

தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்
Live in unison with your countrymen.

தையல் சொல் கேளேல்
Don’t listen to the designing.

தொன்மை மறவேல்
Don’t forget your past glory.

தோற்பன தொடரேல்
Don’t compete if sure of defeat.

நன்மை கடைப்பிடி
Adhere to the beneficial.

நாடு ஒப்பன செய்
Do nationally agreeables.

நிலையில் பிரியேல்
Don’t depart from good standing.

நீர் விளையாடேல்
Don’t jump into a watery grave.

நுண்மை நுகரேல்
Don’t over snack.

நூல் பல கல்
Read variety of materials.

நெற்பயிர் விளைவு செய்
Grow your own staple.

நேர்பட ஒழுகு
Exhibit good manners always.

நைவினை நணுகேல்
Don’t involve in destruction.

நொய்ய உரையேல்
Don’t dabble in sleaze.

நோய்க்கு இடம் கொடேல்
Avoid unhealthy lifestyle.

பழிப்பன பகரேல்
Speak no vulgarity.

பாம்பொடு பழகேல்
Keep away from the vicious.

பிழைபடச் சொல்லேல்
Watch out for self incrimination.

பீடு பெற நில்
Follow path of honor.

புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்
Protectyour benefactor.

பூமி திருத்தி உண்
Cultivate the land and feed.

பெரியாரைத் துணைக் கொள்
Seek help from the old and wise.

பேதைமை அகற்று
Eradicate ignorance.

பையலோடு இணங்கேல்
Don’t comply with idiots.

பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்
Protect and enhance your wealth.

போர்த் தொழில் புரியேல்
Don’t encourage war.

மனம் தடுமாறேல்
Don’t vacillate.

மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல்
Don’t accommodate your enemy.

மிகைபடச் சொல்லேல்
Don’t over dramatize.

மீதூண் விரும்பேல்
Don’t be a glutton.

முனைமுகத்து நில்லேல்
Don’t join an unjust fight.

மூர்க்கரோடு இணங்கேல்
Don’t agree with the stubborn.

மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர்
Stick with your exemplary wife.

மேன்மக்கள் சொல் கேள்
Listen to men of quality.

மை விழியார் மனை அகல்
Dissociate from the jealous.

மொழிவது அற மொழி
Speak with clarity.

மோகத்தை முனி
Hate any desire for lust.

வல்லமை பேசேல்
Don’t self praise.

வாது முற்கூறேல்
Don’t gossip or spread rumor.

வித்தை விரும்பு
Long to learn.

வீடு பெற நில்
Work for a peaceful life.

உத்தமனாய் இரு
Lead exemplary life.

ஊருடன் கூடி வாழ்
Live amicably.

வெட்டெனப் பேசேல்
Don’t be harsh with words and deeds.

வேண்டி வினை செயேல்
Don’t premeditate harm.

வைகறைத் துயில் எழு
Be an early-riser.

ஒன்னாரைத் தேறேல்
Never join your enemy.

ஓரம் சொல்லேல்
Be impartial in judgement.

Related Articles

Back to top button