ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 34

மிகவும் – Much

அர்த்தம் – Mean

முன்னால் – Before

நடவடிக்கை – Action

வலது – Right

சிறுவன் – Boy

பழைய – Old

மிகவும் – Too

அதே – Same

அவள் – She

அனைத்து – All

அங்கு – Here

எப்போது -Then

மேலே – Up

பயன்பாடு – Use

உங்கள் – Your

வழி – Way

பற்றி – About

பல – Many

பின்னர் – Then

Related Articles

Back to top button