ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 36

Acknowledgement
ஒப்புதல்

Agent
முகவர்

Air condition
குளிரூட்டி

Alarm
அலாரம்

Apple
ஆப்பிள்

Appointment Order
நியமனம் ஆணை

Attestation
சான்றளிப்பு

Aeroplane
விமானம்

Bank
வங்கி

Biscuit
பிஸ்கட்

Blood
குருதி

Boiler
கொதிகலன்

Bonus
போனஸ்

Book Keeping
கணக்கு வைப்பு

Botany
தாவரவியல்

Bulb
மின்குமிழ்

Bungalow
மாளிகை

Bureau
பணியகம்

Bus
பேருந்து

Cake
கேக்

Camp
முகாம்

Case
வழக்கு

Ceiling Fan
முகட்டு விசிறி

Cement
சிமென்ட்

Century
நூற்றாண்டு

Certificate
சான்றிதழ்

Related Articles

Back to top button