ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 40

An
ஓர்

As
போல்

At
இல்

Be
இரு

By
வழங்கியவர்

Do
செய்

Go
போ

In
உள்ளே

It
அது

Me
எனக்கு

My
என்னுடைய

No
இல்லை

Of
உடைய

Up
மேலே

We
நாம்

Add
சேர்

Ass
கழுதை

All
அனைத்தும்

Buy
வாங்கு

Bed
படுக்கை

Cat
பூனை

Dog
நாய

Hen
கோழி

Ink
மை

Key
சாவி

Low
குறைவாக

Man
மனிதன்

Run
ஓடு

See
பார்

Able
திறமை

Baby
குழந்தை

Book
புத்தகம

Come
வா

Related Articles

Back to top button