ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் கொன்றை வேந்தன். பகுதி 2

தொழுதூண் சுவையின் உழுதூண் இனிது
Bread earned by toil tastes better than one earned by subjugation

தோழனோடும் ஏழைமை பேசேல்
Never discuss your poverty even to a friend

நல்லிணக்கம் அல்லது அல்லல் படுத்தும்
Discord brings distress

நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்றும் இல்லை
No grumbles when entire nation flourishes

நிற்கக் கற்றல் சொல் திறம்பாவை
Erudites never fail to honour their words

நீரகம் பொருந்திய ஊரகத்து இரு
Live in places with water resources

நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித்துணி
Asess before embarking on even the easiest task

நூல்முறை தெரிந்து சீலத்து ஒழுகு
Learn sacred text percepts and behave virtuously

நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை
No treachery can be hidden from your scruples

நேரா நோன்பு சீர் ஆகாது
False austerity implies no virtue

நைபவர் எனினும் நொய்ய உரையேல்
Never insult the inferior

நொய்யவர் என்பவர் வெய்யவர் ஆவர்
Even short statured can reach heights by their deeds

நோன்பு என்பது கொன்று தின்னாமை
Austerity shuns slaughter

பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும்
As you sow so shall you reap

பாலோடு ஆயினும் காலம் அறிந்து உண்
Let it be milk,but eat at the right time

பிறன் மனை புகாமை அறம் எனத் தகும்
No lust for another man’s wife is a worthy virtue

பீரம் பேணில் பாரம் தாங்கும்
Breastfed children would be fortified

புலையும் கொலையும் களவும் தவிர்
Shun meat,lynch and loot

பூரியோர்க்கு இல்லை சீரிய ஒழுக்கம்
The immoral lack righteous conduct

பெற்றோர்க்கு இல்லை சுற்றமும் சினமும்
Spiritual liberation rises above temporal love and hate

பேதைமை என்பது மாதர்க்கு அணிகலம்
The pretence of ignorance is a woman’s ornament

பையச் சென்றால் வையம் தாங்கும்
A guarded approach behoves well

பொல்லாங்கு என்பது எல்லாம் தவிர்
Eschew all wrongful conduct

போனகம் என்பது தான் உழந்து உண்டல்
Earn bread by your own toil

மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண்
Even if it is a rare elixir share it with every one

மாரி அல்லது காரியம் இல்லை
Without rain nothing happens

மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை
Thunders precede rains

மீகாமன் இல்லா மரக்கலம் ஓடாது
A sailor is needed to steer a barge

முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்
Every deed has a repercussion

மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமிர்தம்
Wise counsels from seniors are like nectar

மெத்தையில் படுத்தல் நித்திரைக்கு அழகு
Soft mattress gives good sleep

மேழிச் செல்வம் கோழை படாது
Riches from ploughing never slump

மை விழியார் தம் மனை அகன்று ஒழுகு
Stay away from harlots

மொழிவது மறுக்கின் அழிவது கருமம்
Disregarding wise counsels bring disaster

மோனம் என்பது ஞான வரம்பு
Silence is a prelude to spiritual knowledge

வளவன் ஆயினும் அளவு அறிந்து அழித்து உண்
Even if you are affluent(farmer) be thrifty

வானம் சுருங்கில் தானம் சுருங்கும்
When rains fail charity falls

விருந்து இல்லோர்க்கு இல்லை பொருந்திய ஒழுக்கம்
Not feeding guests does not befit a host

வீரன் கேண்மை கூர் அம்பாகும்
A brave friend is akin to posessing a sharp arrow

உரவோர் என்கை இரவாது இருத்தல்
The strong never solicit aid

ஊக்கம் உடைமை ஆக்கத்திற்கு அழகு
The assiduous enhance wealth

வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ளச் சிந்தை
The well-disposed are never destructive

வேந்தன் சீறின் ஆம் துணை இல்லை
The king’s (ruler’s) ire makes one helpless

வைகல் தோறும் தெய்வம் தொழு
Worship God every morning

ஒத்த இடத்து நித்திரை கொள்
Sleep in a suitable place

ஓதாதவர்க்கு இல்லை உணர்வோடு ஒழுக்கம்
The illiterates are bereft of good conduct

Related Articles

Back to top button