ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 41

Never Mention It Again
அதை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டாம்

I Remember Something
எனக்கு ஏதோ ஒன்று நினைவிருக்கிறது

Don’t Ruin My Dreams
எனது கனவுகளை கலைக்க வேண்டாம்

I Don’t Even Think About That
நான் அதைப்பற்றி நினைத்துப் பார்க்கவே இல்லை

It Is Something Strange
அது விசித்திரமான ஒன்றாகும்

None Came Here
யாரும் இங்கு வரவில்லை

She Teaches In A School In Jaffna
அவள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பள்ளியில் கற்பிக்கிறாள்

Sir Here Is The File
இயா இதோ கோப்பு

When Were You Born
நீங்கள் எப்போது பிறந்தீர்கள்

Related Articles

Back to top button