ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 44

It is Easy
இது எளிதானது

Take a bath
குளிக்கவும்

Go away
போய் விடு

Heat up the milk
பாலை சூடாக்கவும்

Don’t go in
உள்ளே செல்ல வேண்டாம்

I need some time
எனக்கு சிறிது நேரம் தேவை

Press the button
பொத்தானை அழுத்தவும்

Come back
திரும்பி வா

Dry the clothes
துணிகளை உலர வைக்கவும்

Remove it
அகற்று

I have to go
நான் போக வேண்டும்

What are you doing
நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்

Related Articles

Back to top button