ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 52

Below – அடியில்

Beneath – கீழே

Beside – அருகில்

Between – இடையில்

Beyond – அப்பால்

Around – சுற்றிலும்

As – போல

At – இல்

Amid – இடையில்

Amidst – இடைநிகழ்வாக

From – இருந்து

Following – பின்வரும்

In – இல்

Inside – உள்ளே

Into – இல்

At – இல்

Above – மேலே

About – பற்றி

After – பிறகு

Along – வழியே

Among – மத்தியில்

Around – சுற்றிலும்

Related Articles

Back to top button