ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 57

என – As

நான் – I

அவரது – His

அது – That

அவர் – He

இருந்தது – Was

க்கு – For

இல் – On

உள்ளன – Are

உடன் – With

உள்ளன – Are

உடன் – With

அவை – They

இருக்கும் – Be

மணிக்கு – At

ஒரு – One

வேண்டும் – Have

இந்த – This

இருந்து – From

ஆல் – By

சூடான – Hot

சொல் – Word

ஆனால் – But

என்ன – What

சில – Some

இருக்கிறது -Is

அது – It

நீங்கள் – You

அல்லது – Or

இருந்தது – Had

Related Articles

Back to top button