ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 59

Yes
சரி

Fine
நன்று

Air
காற்று

Action
செயல்

Stop
நில்

Exit
வெளியே செல்லும் வழி

Agree
உடன்பாடு

Agent
முகவர்

I Go
நான் செல்கிறேன்

I am
நான் இருக்கிறேன்

Address
முகவரி

Administration
நிர்வாகம்

Admit
ஒப்புக்கொள்ளுதல்

Adult
வயது வந்தவர்

Never
ஒரு பொழுதும்

Tolet
வாடகைக்கு

I Run
நான் ஓடுகிறேன்

Complete
முழுமை

Prepare
தயார்

Press
அச்சகம்

Pure
தூய்மையான

Add
கூட்டு

Age
வயது

Related Articles

Back to top button