ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 61

Accident – விபத்து

Acknowledgement Card – ஒப்புதல் அட்டை

Admission – சேர்க்கை

Agency – முகவாண்மை

Agent – முகவர்

Allergy – ஒவ்வாமை

Assurance – உத்தரவாதம்

Attendance Register – வருகை பதிவு

Automatic – தானியங்கி

Champion – சாம்பியன்

Company – நிறுவனம்

Deposit – வைப்பு

Document – ஆவணம்

E-Mail – மின்னஞ்சல்

Fax – தொலைநகல்

Insurance – காப்பீடு

Interview – நேர்காணல்

Related Articles

Back to top button