ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 62

Irregular – ஒழுங்கற்ற

Keyboard – விசைப்பலகை

Laptop – மடிக்கணினி

License – உரிமம்

Lift – மின்தூக்கி

Lorry – சரக்குந்து

Mammal – பாலூட்டி

Missile – ஏவுகணை

Mortuary – பிணக்கிடங்கு

Passport – கடவுச்சீட்டு

Password – கடவுச் சொல்

Permanent – நிரந்தரம்

Photo Graph – நிழற்படம்

Photocopy – நகல்

Related Articles

Back to top button