ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான வினைச்சொற்கள். பகுதி 1

Come
வா

Go
போ

Eat
சாப்பிடு

Drink
குடி

Take
எடு

Keep
வை

Run
ஓடு

Sit
உட்கார்

Walk
நட

Sleep
உறங்கு

Bring
கொண்டு வா

Accept
ஏற்றுக்கொள்

Breathe
மூச்சு விடு

Catch
பிடி

Teach
கற்பித்தல்

Related Articles

Back to top button