ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 71

குறித்த – The

உடைய – Of

க்கு – To

மற்றும் – And

ஒரு – A

உள்ள – In

நாம் – We

முடிவும் – Can

வெளியே – Out

மற்ற – Other

இருந்தன – Were

எது – Which

செய் – Do

அவர்கள் – Their

நேரம் – Time

என்றால் – If

சாப்பிடுவேன் – Will eat

எப்படி – How

என்றார் – Said

ஒரு – An

Related Articles

Back to top button