ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 72

ஒவ்வொரு – Each

சொல் – Tell

செய் – Does

மூன்று – Three

வேண்டும் -Want

காற்று – Air

நன்று – Well

மேலும் – Also

விளையாட – Play

சிறு – Small

இறுதி – End

வைத்து – Put

வீடு – Home

வாசித்தல் – Read

கை – Hand

துறைமுக – Port

பெரிய – Large

எழுத்துப்பிழை – Spell

சேர்க்க – Add

Related Articles

Back to top button