ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 73

நிறுத்து – Off

படம் – Picture

முயற்சி – Try

எங்களுடைய – Us

மீண்டும் – Again

விலங்கு – Animal

புள்ளி – Point

உலக – World

அருகில் – Near

கட்டு – Build

சுய – Self

பூமியில் – Earth

தந்தை – Father

அம்மா – Mother

Related Articles

Back to top button