ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 74

In Good Time
நல்ல நேரத்தில்

In Any Case
எப்படியிருந்தாலும்

On The Way
வரும் வழியில்

At Once
உடனடியாக

In Good Faith
நல்லெண்ணத்தில்

In A Flash
மின்னல் வேகத்தில்

Good For Nothing
ஒன்றுக்கும் உதவாத

No Worries
கவலையில்லை

That’s All Right
அது பரவாயில்லை

Related Articles

Back to top button