ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 81

Director
இயக்குநர்

Doctor
மருத்துவர்

Draft
வரைவோலை

Easy Chair
சாய் நாற்காலி

Engineer
பொறியாளர்

Equal
சம

Equivalent
நிகர்மதிப்பான்

Evidence
சான்று

Experience
பட்டறிவு

Express
விரைவான்

Fiddle
கின்னரி

Fortnightly
அரைமாதிகை

Related Articles

Back to top button