ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 90

Access
அணுகல்

Accuracy
துல்லியம்

Action
செயல்

Activate
இயங்கு

Active Cell
இயங்கு கலன்

Active File
நடப்பு கோப்பு

Activity
செயல்பாடு

Adapter Card
பொருத்து அட்டை

Adaptor
பொருத்தி

Address
முகவரி

Related Articles

Back to top button