ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 96

I think it’s very good
இது மிகவும் நல்லது என்று நினைக்கிறேன்

I think it tastes good
இது நல்ல சுவை என்று நினைக்கிறேன்

I thought the clothes were cheaper
ஆடைகள் மலிவானவை என்று நினைத்தேன்

It’s longer than 2 miles
இது 2 மைல்களுக்கு மேல்

I’ve been here for two days”
நான் இரண்டு நாட்கள் இங்கு இருக்கிறேன்

I’ve never seen that before
நான் இதற்கு முன்பு பார்த்ததில்லை

I was about to leave the restaurant when my friends arrived
எனது நண்பர்கள் வரும்போது நான் உணவகத்தை விட்டு வெளியேறவிருந்தேன்

Just a moment
ஒரு கணம்

Related Articles

Back to top button