ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 97

Let me check
சரிபார்க்கிறேன்

Let me think about it
அதைப் பற்றி சிந்திக்கிறேன்

Let’s go have a look
பார்ப்போம்

Let’s practice English
ஆங்கிலம் பயிற்சி செய்வோம்

More than that
அதை விட

Never mind
கருத்தில் கொள்ளாதே

Next time
அடுத்த முறை

Please fill out this form
இந்த படிவத்தை நிரப்பவும்

Please take me to this address
தயவுசெய்து என்னை இந்த முகவரிக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்

Related Articles

Back to top button