ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 98

Please write it down
தயவுசெய்து அதை எழுதுங்கள்

Right here
இங்கேயே

Right there
அங்கேயே

See you later
பின்னர் சந்திப்போம்

See you tomorrow
நாளை சந்திப்போம்

See you tonight
இன்றிரவு சந்திப்போம்

She’s pretty
அவள் அழகாக இருக்கிறாள்

Take a chance
ஒரு வாய்ப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

Take it outside
வெளியே எடுத்துச் செல்லுங்கள்

Thanks for everything
அனைத்திற்கும் நன்றி

Related Articles

Back to top button