ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 102

Speak
பேசு

Read
வாசி

Write
எழுது

Jump
பாய்

Hit
அடி

Clap
கைதட்டல்

Laugh
சிரி

Break
முறிவு

Stand
நில்

Climb
ஏறு

Related Articles

Back to top button