ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 108

Memory
நினைவகம்

Restart
மீள்தொடக்கம்

Backup
காப்புப் பிரதி

Data
தரவு

Control
கட்டுப்பாடு

Create
உருவாக்கு

Activate
செயல்படுத்து

Browser
உலாவி

Close
மூடு

Computerization
கணினிமயமாக்கல்

Activate
செயல்படுத்து

Browser
உலாவி

Close
மூடு

Related Articles

Back to top button