ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 109

Taller than that
அதை விட உயரமான

These days
இந்த நாட்கள்

Those days
அந்த நாட்கள்

After this year
இந்த வருடத்துக்குப் பிறகு

Within this year
இந்த வருடத்தினுள்

Ten years before
பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு

Go straight
நேராக செல்லுங்கள்

Don’t go straight
நேராக செல்ல வேண்டாம்

Go left
இடதுபுறம் செல்லுங்கள்

Don’t go left
இடதுபுறம் செல்ல வேண்டாம்

Related Articles

Back to top button