ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 115

Calculation
கணக்கீடு

Chapter
அத்தியாயம்

Client
கட்சிக்காரர்

Fortune
அதிர்ஷ்டம்

Final
இறுதி

Quantity
எண்ணிக்கை

Queen
ராணி

Quest
தேடுதல்

Eagerness
ஆர்வம்

Dirt
அழுக்கு

Debate
விவாதம்

Despise
வெறுப்பு

Diary
குறிப்பு ஏடு

Dislike
வெறுப்பு

Different
வித்தியாசம்

Related Articles

Back to top button