ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 118

Learn
கற்றல்

Least
குறைந்தது

Legal
சட்ட

Less
குறைவாக

Letter
கடிதம்

Life
வாழ்க்கை

Last
கடைசி

Later
பின்னர்

Late
தாமதம்

Degree
பட்டம்

Dark
இருண்ட

Data
தரவு

Deal
ஒப்பந்தம்

Death
இறப்பு

Related Articles

Back to top button