ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 120

Husband
கணவர்

Hundred
நூறு

Human
மனிதன்

Huge
பெரிய

High
உயர்

Hospital
வைத்தியசாலை

History
வரலாறு

Hotel
உணவகம்

Hot
சூடான

However
இருப்பினும்

How
எப்படி

Important
முக்கியமான

Information
தகவல்

Improve
மேம்படுத்த

Including
உட்பட

Related Articles

Back to top button