ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 122

I Think So
நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன்

Sometime
சில நேரங்களில்

Sorry
மன்னிக்கவும்

Harry Up
சீக்கிரமாக

Do Something
ஏதாவது ஒன்று

Move Back
பின்னே செல்

Good Idea
நல்ல யோசனை

Let’s Go
நாங்கள் போகலாம்

No Thanks
வேண்டாம் நன்றி

Don’t Worry
கவலைபடாதே

Related Articles

Back to top button