ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 125

Don’t shout
கத்த வேண்டாம்

Don’t forget
மறக்க வேண்டாம்

Don’t jump
குதிக்க வேண்டாம்

Don’t cut
வெட்ட வேண்டாம்

Even in the dream
கனவில் கூட

Even here
இங்கு கூட

Even there
அங்கு கூட

Even in the book
புத்தகத்தில் கூட

Even in the office
அலுவலகத்தில் கூட

Once you finish your work
உங்கள் வேலையை முடித்தவுடன்

Once you meet him
நீங்கள் அவரை சந்தித்தவுடன்

I can throw that away.
என்னால் அதைத் தூக்கி எறிய முடியும்

Related Articles

Back to top button