ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 126

Get out
வெளியே செல்லுங்கள்

Absolutely
முற்றிலும்

Not necessarily
தேவையற்றது

See you again
மீண்டும் சந்திப்போம்

Listen to me
எனக்கு செவிமடுங்கள்

I know
எனக்கு தெரியும்

It is Easy
இது எளிதானது

Take a bath
குளிக்கவும்

Related Articles

Back to top button