ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 129

Don’t look here.
இங்கே பார்க்க வேண்டாம்.

Don’t look there.
அங்கே பார்க்க வேண்டாம்.

Don’t see that.
அதைப் பார்க்க வேண்டாம்.

Put down
கீழே போடுங்கள்

Put here
இங்கே போடுங்கள்

Push up
மேலே தள்ளுங்கள்

Push down
கீழே தள்ளுங்கள்

Pull out
வெளியே இழுங்கள்

Go straight
நேராக செல்லுங்கள்

Related Articles

Back to top button