ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 130

Turn left
இடதுபுறம் திரும்புங்கள்

Even in the book
புத்தகத்தில் கூட

Even in the office
அலுவலகத்தில் கூட

Even in the morning
காலையில் கூட

Even in the evening
மாலையில் கூட

Even today
இன்று கூட

Even yesterday
நேற்று கூட

Even tomorrow
நாளை கூட

Even this month
இந்த மாதம் கூட

Even next month
அடுத்த மாதம் கூட

Even last month
கடந்த மாதம் கூட

Related Articles

Back to top button