ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 131

Soon
விரைவில்

Today
இன்று

To Night
இன்றிரவு

Tomorrow
நாளை

Before
முன்னால்

Thereafter
அதன்பிறகு

Till Today
இன்று வரை

Till Monday
திங்கட்கிழமை வரை

These Days
இந்த நாட்களில்

Those Days
அந்த நாட்களில்

This Week
இந்த வாரம்

This Morning
இந்த வாரம்

Scheduled Time
திட்டமிடப்பட்ட நேரம்

On Time
நேரம் தவறாத

Related Articles

Back to top button