ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 136

I Ask
நான் கேட்கிறேன்

I Can
என்னால் முடியும்

If So
அப்படியானால்

Go On
தொடர்ந்து செய்

Get In
உள்ளே வா

Bicycle
மிதிவண்டி

Blanket
போர்வை

Brush
தூரிகை

Buffalo
எருமை

Burn
ஏரிக்க

Related Articles

Back to top button