ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 138

Flame
சுடர்

Tight
இறுக்கம்

Tin
தகரம்

Triangle
முக்கோணம்

Truth
உண்மை

Union
தொழிற்சங்கம்

Warn
எச்சரிக்கவும்

Wool
கம்பளி

You
நீங்கள்

Mirror
கண்ணாடி

Substance
பொருள்

Suggest
பரிந்துரை

Native
பூர்வீகம்

Teach
கற்பித்தல்

Tears
கண்ணீர்

Related Articles

Back to top button