ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 139

Ability
தகைமை

Able
முடியும்

About
பற்றி

Above
மேலே

Accept
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

Thread
நூல்

Receive
பெறு

Rice
அரிசி

Rising
உயரும்

Rocket
பாறை

Limit
வரையறை

Ago
வெகுநாட்களுக்கு முன்

Act
நடி

Activity
செயற்பாடு

Actually
உண்மையாக

Related Articles

Back to top button